Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во УСЈЕ

од Vladimir Zorba

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во УСЈЕ.

УСЈЕ

Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон. Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO2 и NOx), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

loading...

Слични содржини