С. Македонија на 56 место во Индексот на економски слободи, меѓу најслободните во регионот

од Vladimir Zorba

Северна Македонија е рангирана на 56 место во Индексот на економски слободи. Според податоците што ги објави американската „The Heritage Foundation“, нашата земја е меѓу најдобро рангираните од сите земји од поранешна СФРЈ.

Меѓу земјите од регионот, Србија е на 58 место, Грна Гора е на 77 место, Босна и Херцеговина е на 63 место, а Хрватска е на 46 место.

Најдобро рангирана земја од поранешна СФРЈ е Словенија која е на 37. место.

Концептот на економска слобода се користи како витална рамка за проценка на степенот до кој поединците и бизнисите се слободни да донесуваат економски одлуки. Во земјите со ниска економска слобода, владите вршат притисок и ги ограничуваат слободите, ограничувајќи го изборот за поединци и бизниси, што на крајот може да го попречи напредокот.

Инфографикот подолу го користи годишниот Индекс на економска слобода на фондацијата Херитиџ за да го прикаже нивото на економска слобода во секоја земја во светот на скала од 0-100, гледајќи ги факторите како што се имотните права, даночното оптоварување, слободата на работа итн.

Рангирањето ги категоризира резултатите од 80+ како слободни економии, 70-79,9 како главно слободни, 60-69,9 како умерено слободни, 50-59,9 како главно неслободни и 0-49,9 како потиснати.

Ова рангирање користи четири категории со по три клучни индикатори, и квалитативни и квантитативни, за мерење на економската слобода.

  • Владеење на правото: права на сопственост, судска ефикасност, интегритет на владата
  • Големина на владата: даночни оптоварувања, фискално здравје, владини трошоци
  • Регулаторна ефикасност: слобода на трудот, монетарна слобода, деловна слобода
  • Отворени пазари: финансиска слобода, трговска слобода, слобода на инвестиции

Слични содржини