Судскиот Совет ќе расправа по индиции за судир на интереси во работата на Дамева

од Vladimir Zorba

Весна Дамева, член на Судскиот Совет и претседателка на ова тело од декември минатата година до 26 април годинава, кога беше разрешена од оваа должност, учествувала во постапки во надлеженост на Судскиот Совет во кои се оценува или одлучува за судии, претседатели на судови, иако тие судии или претседатели на судови воделе предмети во кои инволвирано лице како тужен или тужител, бил нејзиниот сопруг Младен Дамев, претседател на Управниот Одбор и генерален директор на „Скопски пазар“ кој се јавува како оштетен и како тужител во неколку предмети што се воделе, и што сѐ водат во Кривичниот и во Апелациониот суд.

Со ова членката на Судскиот Совет Весна Дамева постапила спротивно на член 33 од Законот за Судски Совет, според кој била должна „веднаш да престане со својата работа во постапките од надлежност на Советот во моментот на осознавање за постоење на причини што ги опфаќа овој член и за тоа да го извести Советот“, кој доколку утврди постоење на околности кои може да предизвикаат сомневање во непристрасност на член на Судскиот Совет, е должен веднаш за тоа да го извести Советот, кој ќе донесе соодветна одлука.

Наместо тоа, Весна Дамева речиси цела година, односно од март минатата година кога била определена за член на Комисијата за рангирање на кандидатите за избор на судија во повисок суд, за избор на судија во основен суд и за избор на претседатели на судови, не постапила како што налага Членот 33 од Законот за судски совет.

Целиот текст на следниот линк!

Слични содржини