Груби: Нашето министерство е дом на сите заедници

342 прегледи

Првиот вицепремиер и министер за Политички систем и односи меѓу заедниците, г-дин Артан Груби денес учествуваше во состанокот на Комитетот за односи меѓу заедниците во Собранието на Република Северна Македонија.

Во својот говор пред присутните пратеници на состанокот, меѓу другото, Груби зборуваше за процесот на остварување на правата на заедниците и нивна интеграција во државните институции.

„Општото подобрување на нивниот статус е постојан процес што се одвива во нашата земја. Државата мора да биде посветена на заедниците во земјата. Балансирањето секогаш бара целосна еднаквост меѓу нив, како во остварувањето на правата и слободите што се регулирани со Уставот и законот, така и во обврските како граѓани. Република Северна Македонија има во функција Уставни и правни механизми кои ги штитат правата на
заедниците, но исто така има и релевантни институции кои гарантираат целосна еднаквост во сите сфери на животот, врз основа на кои заеднички мора да градиме иднина, и со еден збор, има врска со основните човекови
права и истовремено со интеграцијата “, потенцираше Груби.

Како министер за Политички систем и односи меѓу заедниците, Груби зборуваше и за стратешкиот концепт врз кој се заснова ова функционирање.

„Охридскиот рамковен договор беше пресвртницата во остварувањето на правата на етничките заедници во земјата. Една од неговите клучни точки беше недискриминација и правична застапеност со цел да се постигне
целосна еднаквост во земјата. Со текот на годините се докажа дека има напредок во областа на застапеноста во институциите, правото на образование, изразувањето на идентитетот и употребата на јазикот. Комитетот за односи меѓу заедниците беше формиран во овој дух, да ја игра улогата на национален координатор на ниво на Собранието за темите за правата на етничките заедници и да даде политичка насока за нивниот развој. Составот на членовите и неговото структурирање ја рефлектираат застапеноста на етничките заедници во земјата “, рече меѓу другото Груби.

Првиот вицепремиер Груби зборуваше и за унапредување и фер и соодветно претставување, давајќи ги елементите на вертикална застапеност бидејќи застапеноста не е комплетна без назначување претставници на етничките
заедници на раководни позиции.

„Министерството за Политички систем и односи меѓу заедниците е во процес на трансфер на 1349 административни вработени вработени во програмата К-5 за правична и соодветна застапеност во 237 државни институции. Процесот на трансферот е во тек, досега е завршен процесот на трансфер за 404 вработени, додека за другите постапката е во тек. Со годишниот план за работа за 2021 година и врз основа на Стратешкиот план 2021-2023 година ќе продолжиме да ја зајакнуваме нашата посветеност кон креирање на национални политики. Важна област во која работиме е употребата на јазиците, вклучувајќи законски измени и формирање институции како што се Агенцијата за имплементација на јазиците и Јазичниот инспекторат, креирање на акционен план што ќе содржи мерки и активности за овој процес да биде рамномерен поуспешно, а успесите се веќе евидентни затоа
што спроведувањето на јазикот може да се види во работата на извршните тела, како и во другите институции на централно и локално ниво”.

Министерството за Политички систем и односи меѓу заедниците, во рамките на своите надлежности, интензивно спроведува правична и соодветна застапеност на годишно ниво, ги следи спроведувањето на законите што
произлегуваат од Охридскиот договор, составува анализи, собира податоци од институции за правична и соодветна застапеност, ги анализира тековните закони и подготвува нови закони со цел ова министерство да стане чувар на правата на сите заедници, не само на етничките, туку и на социјалните, економските, верските и родовите.

„Морам да нагласам дека за прв пат Владата на Република Северна Македонија, одобруваа Оперативен план за вработување што предвидува почитување на принципот на правична и соодветна застапеност на сите социјални категории во приватниот сектор во однос на националноста, пол, религија и раса во согласност со стандардите утврдени од Обединетите нации и Меѓународната организација на трудот. Ние продолжуваме да бидеме силно посветени на подобрување на меѓуетничките односи во земјата, сега како земја-членка на НАТО и во очекување на членството во ЕУ да работиме уште повеќе за да го подигнеме нивото на меѓусебно почитување меѓу припадниците на заедниците во нашето општество, создавајќи еднакви услови за сè, процес што донесе уште поголема демократизација на земјата. Комитетот за односи меѓу заедниците има голема улога и одговорност во остварувањето на општите и посебните права на заедниците, соодветно на припадниците на заедниците. Исто така, овој Комитет има улога и придонес во развојот на мултиетничката димензија на нашето општество, на соживотот на сите граѓани и со ова на зајакнувањето на парламентарната демократија “, оцени Груби на крајот од својот говор.

Слични содржини