МОН: Обезбедени се средства за регрес за годишен одмор на вработените во училиштата, општините да постапат по насоките

од Radmila Tasevska

Регресот за годишен одмор за 2023 година треба да им биде исплатен на сите вработени во основните и средните училишта. Средствата за оваа намена се обезбедени од страна на државата, преку блок дотациите кои на месечна основан им се исплаќаат на општините.

МОН апелира до сите локални самоуправи да ги почитуваат правните прописи и да ја реализираат исплатата на регресот за годишен одмор за 2023 година, согласно член 21 од Општиот колективен договор за јавниот сектор (Сл. весник бр.154 од 20.07.2023 година) во кој е утврдено дека работникот има право на надоместок за регрес за годишен одмор во еднократен износ кај еден работодавач, во текот на годината, без оглед во колку училишта има засновано работен однос.

Допис со конкретни насоки за постапување по однос на ова прашање е веќе доставен до сите општини и секое непостапување, сноси соочување со правни последици.

Слични содржини