Осигурителните компании во 2022 г. најмногу штети исплатиле по основ на автомобилска одговорност

од Vladimir Zorba

Бруто исплатените штети на ниво на македонскиот пазар на осигурување во изминатата година изнесувале вкупно 12,11 милијарди денари. Од вкупната сума, 10,4 милијарди биле исплатени за не-животно осигурување, а 1,7 милијарди за осигурување на живот. Фактот дека овој износ е поголем во споредба со 2021 г. кога биле исплатени вкупно 11,24 милијарди денари, ( 9,8 милијарди за не-животно осигурување, а останатите за осигурувањето на живот) е доволен доказ дека граѓаните и покрај високата инфлација и економската криза , покажуваат зголемен интерс за осигурување на својот живот, здравје и имот.

Осигурителните компании најмногу штети исплатите по основ на автомобилска одговорност, а најмалку за туристичка помош. Следствено на ова, зголемен е и бројот на исплатени штети, па така на пример за последниот, четвртиот квартал во 2022 година тој е покачен за 29.13% во однос на истиот период во 2021, додека најголемото зголемување (98%) се однесува на категоријата останати класи.

Поголеми бројки во 2022 година во споредба со 2021 година се регистрирани и во однос на бруто полисираната премија. Таа изнесувала 31,8 милијарди денари (од кои 26,4 милијарди за не-животно осигурување, 5,4 милијарди за осигурување на живот) и е за 2,76 милијарди денари повеќе во споредба со претходната година. Во 2021 година бруто полисираната премија изнесувала 29.06 милијарди денари ( 24,4 милијарди не-животно осигурување и 4,65 милијарди денари осигурување на живот).

Во рамки на пазарната концентрација по основа на бруто полисирана премија (не-животно осигурување) во текот на сите квартали на 2022 година предничи компанијата “Триглав осигурување”. Така на пример во последниот, четвртиот квартал oва осигурително друштво на пазарот учествува со 14.44%, потоа се Уника (10.86 %), Еуролинк (10.71%), Сава( 10.2%),Македонија(9.49%), Винер (9.36%), Евроинс (9.11%), Кроација (8.98%), Осигурителна полиса (6,84%), Халк (6.59%) и Граве .(3.42%). Сите осигурителни компании бележат зголемувања во однос на 2021 година.

Од друга страна, кај осигурувањето на живот, во однос на бруто полисираната премија, на прво место е Кроација. Во четвртиот квартал ова осигурително друштво на пазарот учествува со со 31.62%. Зад него е Граве (22.15%), Винер живот(17.56), Триглав живот(16.14%) и Уника живот (12.54%). Од овие осигурителни друштва најголемо зголемување во однос на последниот квартал 2021 г. има “Триглав живот”, кај “Уника живот” и “Винер живот” тоа е минимално, а намалување е регистрирано кај “Граве” и “Кроација живот”.

К.В.С.

Слични содржини