Владата додели 18,6 милиони денари за поддршка на софтверски компании

од Nikola Popovski

Владата денеска ја разгледа и усвои Информацијата и го прифати барањето на Стопанската комора на Република Северна Македонија да издвои износ од 18.600.000,00 денари од Ковид програмата како финансиска поддршка за имплементација на современи дигитални софтверски решенија во рамки на поддршката на компании од информатичко-компјутерската технологија како заедничка акција на јавниот и приватниот сектор.

На предлог на Министерството за здравство, Владата ја донесе Стратегијата за здравство на Република Северна Македонија 2021 – 2030 година со Акциски план.

Низ транспарентен и инклузивен процес при нејзината подготовка земена е предвид агендата на ЕУ за ефективни, ефикасни и достапни здравствени системи и при што, меѓу другото, беа идентификувани три клучни прашања:

Поддршка за зајакнување на ефективноста на здравствените системи, што опфаќа успешност на здравствениот систем, квалитет и безбедност на здравствената заштита и интегрирањето на здравствената заштита на сите нивоа; Зголемување на достапноста до здравствената заштита, со фокус врз здравствената работна сила. Заложбите за планирање треба да осмислат одржливи решенија на ниво на ЕУ со кои ќе се обезбеди доволен број на соодветно квалификувани здравствени работници со вистинските вештини потребни за давање на здравствената заштита на сите на кои им е потребна; и Подобрување на здравствените системи и улогата на е-здравството, проценка на здравствената технологија и здравствените информатички системи.

Слични содржини